Kontakt

email : loskomaros@ seznam.cz

tel : +420 608 259 170